KONZULARNE USLUGE

Za više informacija molimo Vas da se obratite na slijedeću e-mail adresu: 
info@embajadabh.es

Pomoć koju Ambasada/Veleposlanstvo može pružiti građanima Bosne i Hercegovine

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata:
1. Ambasada može izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu na osnovu predočene prijave u policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične karte.
2. Ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi, Ambasada vam može izdati novi pasoš.

U slučaju hapšenja ili zatvaranja:
Možete zahtijevati da se o tome obavjesti Ambasada BiH.
Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti.
Isto tako će provjeriti uslove pod kojima ste uhpšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni.
Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti:
Ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće:
Konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu porodicu. Ukoliko porodica zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti:
Konzularni službenik će obavjestiti porodicu. Ukoliko porodica to traži, upoznaće je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka
(troškovi na teret porodice ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema s lokalnim organima vlasti:
Konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodilaca itd).

Pomoć koju Ambasada/Veleposlanstvo ne može pružiti

1. Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
2. Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.
3. Ne može intervenisati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili krivično djelo na teritoriji te zemlje.
4. Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
5. Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i države u kojoj se nalazite.

Evidencija matičnog broja je preduslov za izdavanje biometrijskog pasoša
Punoljetne osobe

a) Građani BiH kojima je ranije izdat biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu kartu
BiH izdatu nakon 2003. godine su evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH
(civilni registar).

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša potrebno je priložiti:
1. Stari pasoš koji se mijenja;
2. Dokaz o legalnom boravku u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko.

b) Građani BiH koji nemaju važeću ličnu kartu i kojima nije evidentiran jedinstveni
matični broj (JMB) u centralnom registu, moraju prvo obaviti postupak evidentiranja
JMB.

Postupak je besplatan i obavlja se putem Ambasade, uz dostavljanje:
1. Popunjen zahtjeva i prijava za evidentiranje jedinstvenog
matičnog broja;
2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) ili rodni list
koji nema ograničeni rok važenja;
3. Originalno Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
4. Kopija zadnjeg izdatog dokumenta BiH (pasoša BiH ili drugog dokumenta sa
fotografijom).

Po okončanju evidentiranja JMB u centralnoj bazi civilnog registra, građani BiH će biti obaviješteni telefonom ili pismenim putem. Evidentiranjem JMB stiču se uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša BiH.

Konzularna taksa za izdavanje pasoša punoljetnoj osobi: 129,00 €.
Konzularna taksa za izdavanje pasoša punoljetnoj osobi u roku kraćem od propisanog: 379,00 €.
Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu
od 7,00 €.

Maloljetne osobe

Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18. godina starosti podnose lično roditelji ili zakonski staratelji u prisustvu djeteta uz prilaganje slijedećih dokumenata:
1. Pasoša koji se mijenja ili druge javne isprave iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo djeteta;
2. Rodnog lista djeteta;
3. Dokaza legalnog boravka u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko za roditelje i dijete;
4. Važeće lične karte ili pasoša BiH za oba roditelja/staratelja.

Ukoliko je jedan od roditelja spriječen lično doći, potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć.

Ukoliko je brak razveden, potrebno je priložiti pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka, iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje pasoša za dijete.

Ukoliko je jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze, dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdatom od nadležnog organa.

Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

Konzularna taksa za izdavanje pasoša maloljetnoj osobi je:
a) za djecu do 3 godine starosti: 73,00 €
b) za djete do 3. godine starosti u roku kraćem od propisanog: 323 €
c) za djecu od 3 do 18 godina starosti: 78,00 €
d) za djete od 3. do 18. godine starosti u roku kraćem od propisanog: 228 €

Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu od 7,00 €.

Izdavanje duplikata pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave, dužna je priložiti potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokumenat BiH (lična karta, vozačka dozvola, kopija izgubljenog/ukradenog pasoša) i
dokaz o legalnom boravku u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko.

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša:
a) za djecu do 3. godine 116,00 €
b) za djecu od 3. do 18. godina 121,00€
c) za osobe starije od 18. godina 221,00 €

Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu od 7,00 €.

Kada preuzmete pasoš, odmah fotokopirajte stranicu s ličnim podacima o nosiocu pasoša. Ovu fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu i daleko od pasoša.

Nosilac pasoša je dužan bez odgađanja prijaviti nestanak (krađu, gubitak), uništenje ili pronalaženje pasoša najbližoj policijskoj stanici u zemlji boravka navodeći sljedeće podatke: organ koji je izdao pasoš, datum nestanka pasoša, mjesto nestanka pasoša,
okolnosti nestanka pasoša, te ako ima podatak: serijski broj pasoša i datum izdavanja istog. Policija će u tom slučaju izdati odgovarajuću potvrdu.

Osoba koja podnosi prijavu o nestanku (krađi, gubitku) pasoša dostavlja sljedeće dokumente:
1. Prijava nestanka putne isprave
2. Obrazac GPI-2
3. Uplatnicu.

Konzularna taksa za prijavu nestanka putne isprave je 6,00 €

Putni list je putna isprava u jednom pravcu i to isključivo ka Bosni i Hercegovini. Izdaje se u slučaju krađe ili gubitka putne isprave ili na zahtjev nadležnog organa Kraljevine Španije. Putni list ima rok važenja do 30 dana od dana izdavanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, DKP će pasoš rješenjem proglasiti nevažećim ili obavijestiti organ izdavanja pasoša da pasoš proglasi nevažećim.

Prilikom predavanja Zahtjeva za putni list neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Potvrdu o prijavi gubitka ili krade pasoša izdanu od strane nadležnog organa Kraljevine Španije,
2. Identifikacioni dokument (lična karta ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom),
3. Dvije fotografije novijeg datuma.

Putni list za djecu

Zahtjev za izdavanje putnog lista za malodobna lica podnose njihovi roditelji / staratelji uz predočavanje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH.

Neophodna dokumentacija za izdavawe putnog lista za dijete:
1. Dvije fotografije djeteta,
2. Rodni list djeteta,
3. Pasoši oba roditelja/staratelja.

Ovlašteno lice može zahtijevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni za potrebnim.

Shodno zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis, već se izdaje svakoj osobi ponaosob, bez obzira da li se radilo o članovima iste obitelji ili ne.

Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27 €.

Za osobe koje nemaju matični broj i novorodjenu djecu, koju su roditelji prethodno upisali u matične knjige u BiH, moguće je putem Ambasade odrediti matični broj.

Dokumenti neophodni za određivanje jedinstvenog matičnog broja su:
1. Uredno popunjen i potpisan Zahtjev Ambasadi za određivanje JMB
2. Uredno popunjen i potpisan Obrazac JMB-3
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6. mjeseci,
4. Izvod iz matične knjige rođenih BiH,
5. Uplatnica.

Konzularna taksa za određivanje JMB je 13,00 €.

Za ovjeru potpisa na punomoći, potvrde o životu, davanje naslijedničke izjave ili bilo koje druge izjave, potrebna je lična prisutnost davaoca, čiji se identitet utvrđuje na osnovu važeće putne isprave BiH ili važeće lične karte BiH, te podaci o opunomoćeniku (ime i prezime, prebivalište i datum rođenja).

Taksa za ovjeru potpisa na punomoći iznosi 11 €, taksa za ovjeru potpisa na potvrdi, nasljedničkoj izjavi, odnosno izjavi iznosi 26 €.

Obrazac Punomoć (1. lice)
Obrazac Punomoć (2. lica)
Obrazac Nasljednička izjava (prihvatanje nasljeđa)
Obrazac Nasljednička izjava (ustupanje nasljeđa)
Obrazac Nasljednička izjava (odricanje od nasljeđa)
Obrazac Izjava
Obrazac Potvda o životu

Ovjera kopije dokumenata vrši se samo za dokumente koja su izdata od strane nadležnih organa ili službi BiH.

Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti originalan dokument i uplatiti taksu u iznosu od 6 €. Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedeću po 3 €.

Ambasada BiH u Kraljevini Španiji, u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici BiH (Službeni glasnik 21/98), izdaje na zahtjev stranke, potvrdu o dužini boravka u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko koja služi u svrhu oslobađanja obaveze plaćanja carine na robu koju građani uvoze u Bosnu i Hercegovinu prilikom trajnog povratka iz Kraljevine Španije/Kraljevine Maroko.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilažu se:
1. Važeće putne isprave Bosne i Hercegovine svih članova porodice,
2. Potvrda od nadležne službe za strance o neprekidnom vremenu boravka u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu ili najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave
do zadnjeg datuma odjave boravka,
3. Odjavnica boravka iz Kraljevine Španije/Kraljevine Maroko, isključivo za Bosnu i Hercegovinu,
4. Uplatnica konzularne takse.

Za svako domaćinstvo izdaje se samo jedna potvrda.

Taksa za izdavanje potvrde o boravku u inostranstvu iznosi 26 €.

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane porodice umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod organa BiH ili K. Španije/K. Maroko. Uz punomoć podnose se slijedeća dokumenta:

1. Putna isprava umrlog lica. Ukoliko preminula osoba ne posjeduje putnu ispravu potrebno je priložiti dokaz o bosanskohercegovačkom državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ili rodni list sa naznakom BiH državljanstva),
2. Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu, koje izdaje nadležni organ K. Španije/K. Maroko,
3. Dokument koji izdaje nadležni organ K. Španije/K. Maroko za umrle osobe,
4. Potvrda ljekara mrtvozornika o uzroku smrti,
5. Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH,
6. Podaci o vozilu, vozaču, rješenje o registraciji za obavljanje pokopne djelatnosti i mjesto prelaska granice u BiH.

NAPOMENA:
– Smrt uslijed zarazne bolesti

Ukoliko je uzrok smrti umrle osobe bila zarazna bolest, potrebno je priložiti odgovarajući dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku. Obzirom da je u ovom slučaju neophodno tražiti saglasnost nadležnog organa iz BiH za
izdavanje sprovodnice, naglašavamo da se sprovodnica u ovim slučajevima neće izdati dok DKP za to ne dobije odgovarajuću saglasnost iz BiH. S tim u vezi preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

– Ekshumacija

Saglasnost od nadležnih organa iz BiH se mora tražiti i za prenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slučaju sprovodnica neće izdati dok se saglasnost ne pribavi. Takođe, preporučujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

– Strani državljani

U BiH je moguće sahraniti i lice koje nije državljanin BiH. Sprovodnica se u ovom slučaju također izdaje nakon pribavljanja odgovarajuće saglasnosti iz BiH i uz prilaganje gore navedenih dokumenata. Za pribavljanje saglasnosti je potrebno uzeti u
obzir vrijeme potrebno za to, te preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

Taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26 €.

Formulari zahtjeva za prenos umrle osobe iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu:
1. Zahtjev za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva za Bosnu i Hercegovinu
2. Zahtjev za prenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku
3. Zahtjev za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva u Federaciju BiH
4. Zahtjev za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva u Brčko Distrikt

Zahtjev broj 1. popunjavaju svi koji prevoze umrlu osobu u Bosnu i Hercegovinu.

Dodatni Zahtjev broj 2. ili 3. ili 4, zavisno o mjestu sahrane (Republika Srpska, Federacija BiH ili Brčko Distrikt) popunjavaju se u slučaju prevoza u Bosnu i Hercegovinu umrle osobe koja:
– nije državljanin Bosne i Hercegovine,
– u slučaju ekshumacije ili
– smrti od zarazne bolesti.

ODRICANJE DRŽAVLJANSTVA

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva BiH lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Madridu.

Uz izjavu o odricanju od državljanstva BiH obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija:
1. Kopija pasoš BiH,
2. Izvod iz matične knjige rođenih BiH ne stariji od 6. meseci,
3. Uvijerenje o državljanstu BiH ne starije od 6. mjeseci,
4. Izvod iz matične knjige vjenčanih iz BiH, ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku, ne stariji od 6. meseci,
5. Presudu o razvodu braka iz BiH (za lica čiji je brak prestao razvodom),
6. Lična karta BiH ili potvrda o neposjedovanju lične karte,
7. Garancija za prijem ili odluka o prijemu u špansko/marokansko državljanstvo i obavezan prevod na naš jezik,
8. Prijava boravka i obavezan prevod na naš jezik. Prijava boravka i prevod ne smiju biti stariji od 6. Mjeseci. (Obratiti pažnju da prijava boravka bude ovjerena od službenika sa potpisom i pečatom nadležnog organa, elektronski ovjerena prijava boravka neće biti prihvaćena.),
9. Izjava o odricanju (sačinjava se, potpisuje i ovjerava u Ambasadi),
10. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu 660,00 €.

Maloljetnim osobama prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem, ako drugi roditelj nije živ ili je izgubio roditeljsko
pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva.
Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države.
U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knige umrlih.
Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.
Ako je dijete strarije od 14 godina, zahtijeva se i njegov pristanak.

Napomena: Maloljetna djeca se ne mogu ispisati bez ispisa bar jednog roditelja zajedno sa djetetom, a izjavu potpisuju oba roditelja ili jedan na punomoć drugog.

POSEBNE NAPOMENE

a) Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matičnibroj.
b) Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključivali brak, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu.

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku radi poništenja.

STICANJE DRŽAVLJANSTVA

Državljanstvo BiH stiče se :
1. porijeklom,
2. rođenjem na teritoriji BiH,
3. usvajanjem,
4. putem naturalizacije,
5. putem međunarodnog sporazuma.

Sticanje državljanstva BiH je regulisano Zakonom o državljanstvu BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 22/16, pročišćeni tekst).

Za lica koja se smatraju naročito korisnim za BiH sticanje državljanstva je regulisano Pravilnikom o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju naročito korisnim za Bosnu i Hercegovinu.

Da biste saznali da li Vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da pogledate slijedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin:

http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Za dobijanje vize za kratkoročni boravak (Viza C), koja se izdaje za jedan ili više ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je lično predati slijedeće dokumente:
1. Važeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90. dana od dana isteka vize),
2. Zahtjev za izdavanje vize – popunjen i potpisan,
3. Boravišna viza u Kraljevini Španiji/Kraljevini Maroko (original+kopija),
4. Fotografija pasoškog formata,
5. Dokaz o uplati konzularne takse.

Pored navedenih, zavisno od svrhe putovanja, potrebni su i slijedeći dokumenti:

a) Ukoliko putujete u Bosnu i Hercegovinu turistički:
– Originalni vaučer turističke agencije plaćen u punom iznosu, sa detaljima o smještaju,
– Kopija povratne karte,
– Kopija bankovnog izvoda – dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

b) Ukoliko putujete u posjetu porodici/prijateljima:
– Originalno pozivno pismo državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti. Pozivno pismo mora biti ovjereno kod nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima u Ministarstvu bezbjednosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije. Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

c) Za poslovno putovanje:
– Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu,
– Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registriranog u BiH ovjeren kod nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije. Pismo mora
sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Konzularna taksa za izdavanje viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:
– Jednokratna viza…………………………………………………………….60,00€.
– Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza do 90 dana……………….60,00€.
– Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza preko 90 dana……………95,00€.

Napomena: Zahtjev treba dostaviti jedan mjesec prije namjeravanog datuma putovanja. Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize. Obzirom na to, taksa
se ne vraća u slučaju ako je zahtjev za izdavanje vize odbijen.

VAŽNO: Na mjestu ulaska u Bosnu i Hercegovinu od stranaca se može zahtijevati da predoče sve relevantne dokumente na osnovu kojih je viza izdata. Samom vizom se ne garantuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu!

Nakon ulasku u Bosnu i Hercegovinu stranci su dužni da prijave svoje boravište u roku od 48 časova od trenutka ulaska u zemlju kod terenske kancelarije Službe za poslove sa strancima ili lokalne policije.

Stranac može ući u BiH ako ima važeći pasoš ili drugu identifikacijsku ispravu koju može koristiti za ulazak u BiH, čija je valjanost duža najmanje tri mjeseca od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno posjedovati za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini je 150,00 BAM (ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti).